Onze ANBI-status

De NPV is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Organisaties die een ANBI-status hebben, zijn verplicht inzage te geven in enkele organisatorische en bestuurlijke punten. De NPV voldoet graag aan deze plicht door u daarover op deze website te informeren. De belangrijkste gegevens vindt u hieronder samengevat weergegeven:

Officiële naam
NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging)

RSIN
007078456

KvK
De NPV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40479673.

Contactgegevens
Kerkewijk 115, 3904 JA Veenendaal
Postbus 178, 3904 AD Veenendaal
(0318) 547 888
info@npvzorg.nl
www.npvzorg.nl

Missie en doelstelling
De NPV is een christelijke beweging. Zij erkent de Bijbel met de daarin geboden zorg voor het leven als grondslag voor al haar activiteiten. Vanuit de waarden ‘beschermwaardigheid’, ‘solidariteit’ en ‘zorgzaamheid’ vormt de NPV haar gedachtegoed over medische ontwikkelingen die, vanuit de christelijke ethiek, doordenking en duiding vragen.

De NPV draagt haar gedachtegoed – samengevat in de lijfspreuk Zorg voor het leven – uit, stelt dat aan kerk, samenleving en overheid beschikbaar en geeft dat praktisch vorm. Zo biedt de NPV vanuit christelijk perspectief houvast en uitzicht in de zorg voor het leven, vanuit de overtuiging dat elk leven beschermwaardig is vanaf het prille begin tot en met het einde. De doelstelling van de NPV is om vanuit de Bijbelse opdracht en in navolging van Jezus Christus bij te dragen aan de zorg voor het leven door toerusting, (beleids)beïnvloeding, belangenbehartiging, voorlichting en praktische hulp in gezondheid en ziekte.

Meerjarenbeleid, jaarplan en jaarverslag
De NPV publiceert ieder jaar een jaarplan. Na afloop van een jaar wordt het jaarverslag gepubliceerd op deze pagina.

Bestuur
Het NPV-bestuur bestuurt de vereniging. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging en/of vergoeding, uitgezonderd de gebruikelijke reiskosten-declaraties die de bestuursleden kunnen indienen bij de directeur. Daarnaast zijn geen leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt aan bestuursleden.

Bezoldiging personeel
Het personeel in vaste en/of tijdelijke dienst wordt betaald volgens de cao Sociaal Werk.

Medezeggenschap
De NPV heeft een regeling invloed en zeggenschap.

Onze ANBI-status