NPV: Evaluatie abortuswet ondermaats; nader onderzoek nodig

26 juni 2020

Na vijftien jaar is de Wet afbreking zwangerschap (Wafz) weer geëvalueerd in opdracht van het ministerie van VWS. In de tijd tussen deze en de vorige wetsevaluatie zijn bijna een half miljoen abortussen gepleegd. Dat zijn drie schoolklassen per dag. De NPV is teleurgesteld over de zeer beperkte meetresultaten in de evaluatie.

Slechts 57 vrouwen hebben een vragenlijst ingevuld en deze vrouwen zijn door de klinieken geselecteerd. Er is geen onderzoek gedaan onder vrouwen die van hun abortusverzoek afzagen. Ook is niet onderzocht waarom vrouwen niet wilden meewerken aan het onderzoek. Vier abortusklinieken wilden zelfs in het geheel niet meewerken aan de evaluatie, een slecht teken. De resultaten zijn dus niet representatief en geven naar alle waarschijnlijkheid een vertekend en eenzijdig beeld.  De vraag dringt zich op wat deze evaluatie ons eigenlijk vertelt. NPV-directeur Diederik van Dijk: ‘De NPV vraagt de minister en de Tweede Kamer dan ook om nader onderzoek. Zoveel jonge levens die zijn afgebroken, dat verdient een steviger evaluatie!’

Nader onderzoek is nodig met betrekking tot alternatieven en druk en dwang. Uit de evaluatie blijkt dat slechts 42% van de abortusartsen alternatieven ‘meestal of altijd’ bespreekt, terwijl dit een eis in de Wafz is. Abortusartsen vinden het volgens hun eigen richtlijn zelfs ‘niet wenselijk om iedere vrouw ongevraagd over alternatieven te informeren’. De vrijwilligheid van het besluit van de vrouw tot abortus wordt door alle abortusartsen ‘meestal of altijd’ besproken met de vrouw. Helaas blijft onduidelijk hoe vaak abortusartsen dit signaleren en of zij vervolgens al dan niet de abortus uitvoeren. Dit zijn onderwerpen die meer aandacht verdienen. Van Dijk: ‘De NPV roept de regering op maatregelen te nemen om de wettekst onverkort te handhaven. Dat betekent: vrouwen altijd informeren over de alternatieven voor abortus en veel meer inzet op het voorkomen van abortussen onder druk of dwang.’

De onderzoekers bevelen aan om de vaste beraadtermijn los te laten. De NPV is onaangenaam verrast dat met zo weinig onderzoeksgegevens plompverloren wordt aanbevolen om de beraadtermijn te schrappen. Onterecht! Bij de keuze voor abortus gaat het om een beslissing over leven en dood. Deze beslissing, die het leven van de vrouw en haar ongeboren kind ingrijpend beïnvloedt, verdient ten minste een aantal dagen bedenktijd. De NPV pleit er dus voor om de termijn van vijf dagen vast te houden.

Zie ook:
Brief die de NPV vooraf stuurde naar het VWS
NPV-themapagina over abortus

NPV: Evaluatie abortuswet ondermaats; nader onderzoek nodig