Over ons

De NPV-vereniging Zuidplas bestaat al sinds 2009. Ze telt ca. 580 leden.
NPV staat voor Nederlandse Patiënten Vereniging en is een christelijke organisatie, die vanuit zijn grondslag iets wil betekenen voor zijn naaste in de directe leef-omgeving. Zo zijn er ca. 160 NPV-vrijwilligers actief in Zuidplas. Ze zijn vooral bezig in de vrijwillige thuishulp in alle dorpen.
De NPV is opgericht in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Toen deden zich allerlei medisch-ethische vragen voor, die riepen om bezinning. De bekende voorbeelden zijn abortus provocatus (1979) en euthanasie (2000). Later kwamen er onderwerpen op, zoals recent orgaandonatie enz.
Om daarop in te spelen, organiseren wij jaarlijks meestal twee thema-avonden, waar dit soort onderwerpen aan de orde komt. Voorbeelden van thema-avonden zijn: Orgaandonatie (2015), Eenzaamheid (2018) enz.
De NPV is een landelijke vereniging met ca. 70 plaatselijke afdelingen, zoals Zuidplas. In totaal telt de NPV ruim 50.000 leden. In 2017 is er 191.000 uur hulp verleend, via 6500 projecten. Van die 6500 waren er 3700 met een kerkelijke achtergrond. Derhalve 2800 daar buiten.
Het motto van de NPV luidt “Zorg voor het leven”. Vertaald in de volgende missie: “Ons uitgangspunt is dat ieder mensenleven bescherming verdient, ongeacht de levensfase of kwaliteit van leven. Ongeboren of hoogbejaard, ziek of gezond: ieder mens mag er zijn!”. Dat is ook voor onze plaatselijke afdeling de drive bij alle activiteiten. We doen dat in het besef, dat we in alles afhankelijk zijn van de zorgen en leiding van onze goede God, Die voor ons zorgt en ons leven leidt.

Namens het bestuur,
de Voorzitter

Ons bestuur

Onze afdeling heeft een bestuur. Het bestuur legt ieder jaar verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. De leden van het NPV-bestuur ontvangen geen bezoldiging van de NPV.

Samenstelling van het bestuur NPV-afdeling Zuidplas.
Voorzitter en bestuurslid NPV-Thuishulp
Dhr. D. Bac
Herenweg …
2751…. MOERKAPELLE
(06) 21 52 11 36
secretaris@npvzuidplas.nl

Secretaris
Dhr. M.C. Zwemer
Van Hogendorpstraat 16
2751 AG Moerkapelle
(06) 30 90 76 31
secretaris@npvzuidplas.nl

Penningmeester
Dhr. A. Schouten
Oosteinde 55
2841 AA MOORDRECHT
bestuur@npvzuidplas.nl

Bestuurslid en Adviesraad Sociaal Domein
Dhr. B. Doek
bestuur@npvzuidplas.nl

Bestuurslid en thema-avonden
Dhr. J.Noorland
bestuur@npvzuidplas.nl

 

ANBI

ANBI-publicatieplicht
De NPV Zuidplas is ANBI erkend. Organisaties die een ANBI-status hebben, zijn verplicht inzage te geven in enkele organisatorische en bestuurlijke punten. De NPV Zuidplas voldoet graag aan deze plicht en heeft daarom de informatie voor u op een rij gezet.

Officiële naam
NPV Zuidplas (Nederlandse Patiënten Vereniging)
RSIN / ANBI-status
8041.42.166
KvK
De NPV Zuidplas is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40465402.
Contactgegevens
Dhr. A. Schouten
Oosteinde 55
2841 AA Moordrecht
Rabobank: NL30RABO0345282752
Doelstelling
De doelstelling van de NPV is om vanuit de Bijbelse opdracht en in navolging van Jezus Christus bij te dragen aan de zorg voor het leven door toerusting, (beleids)beïnvloeding, belangenbehartiging, voorlichting en praktische hulp in gezondheid en ziekte.
Bestuur
Het NPV-bestuur bestuurt de vereniging.
Verslag activiteiten in onze publicaties:
Jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2018
Zorg Zuidplas 2018

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging en/of vergoeding uitgezonderd de gebruikelijke reiskosten-declaraties die de bestuursleden kunnen indienen. Daarnaast zijn geen
leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt aan bestuursleden.
Actueel beleidsplan:
Lees hier ons actuele beleidsplan.

Kort geleden is het bestuur van de NPV fors gewijzigd. Een aantal oudgedienden is vertrokken. In een recent gehouden bestuursvergadering hebben we onze waardering uitgesproken voor hun inzet gedurende de afgelopen jaren. Daarnaast kon – gelukkig – een aantal nieuwelingen aangetrokken worden. Dit alles leidt er toe, dat er hier-en-daar wat gaat veranderen. Zo hebben diverse portefeuilles een nieuw gezicht gekregen en zijn we bezig de websiteteksten te actualiseren. We hopen u op deze pagina regelmatig bij te praten.